Η Υπηρεσία Καταλόγου είναι μια δικτυακή υπηρεσία που περιέχει πληροφορίες επικοινωνίας χρηστών (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο κλπ) αλλά και δεδομένα σχετικά με δικαιώματα χρήσης αλλά και επιπέδου δικαιωμάτων μιας υπηρεσίας.

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από την Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών και φιλοξενείται στο Κέντρο Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την κάλυψη των αναγκών ανταλλαγής (αποστολής και

Σύστημα Ενιαίας Πρόσβασης (Single Sign On - SSO)

Virtual Private Network

Το Κέντρο Υπηρεσιών και Υποδομών ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχει Υπηρεσίες Ονοματοδοσίας (DNS) με τη διαχείριση και αντιστοίχιση αλφαριθμητικών ονομάτων χώρου (domain names) στις αριθμητικές Διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP addres

Στατιστικά παρακολούθησης Κίνησης Δικτυακών Υπηρεσιών.

Η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού "Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority - (HARICA)" είναι μία έμπιστη τρίτη οντότητα που πιστοποιεί την ταυτότητα χρηστών και δικτυακών εξυπηρετητών των Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και Ερευνητικών φορέων της Ελλάδας.

Η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού της HARICA είναι μια σύμπραξη ισότιμων μελών που απαρτίζεται από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικούς φορείς και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ, και ξεκίνησε στα πλαίσια του έργου VNOC2 (έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΔΕΤ μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας") και πλέον φιλοξενείται από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNET). Οι υπηρεσίες της είναι διαθέσιμες στα μέλη των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων.

Ψηφιακά πιστοποιητικά για Εξυπηρετητές - SECTIGO