Το Κέντρο Υπηρεσιών και Υποδομών ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχει Υπηρεσίες Ονοματοδοσίας (DNS) με τη διαχείριση και αντιστοίχιση αλφαριθμητικών ονομάτων χώρου (domain names) στις αριθμητικές Διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP address) και αντιστρόφως.  

Αναλυτικότερα:

Μέσω της υπηρεσίας DNS επιτυγχάνεται η αντιστοίχιση των IPv4 και IPv6 Διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Διαδικτύου, συστοιχία αλφαριθμητικών χαρακτήρων της επιλογής τους για την διευκόλυνση και ευχερέστερη χρήση και διαχείριση τους .  
Βασίζεται σε ιεραρχική δομή. Στον κεντρικό παροχέα της υπηρεσίας δεν απαιτείται η δήλωση όλων των IP διευθύνσεων παρά μόνο οι ονοματοδοσίες των υπο-παροχέων του τομέα ευθύνης του.
Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλη την Ακαδημαϊκή Κοινότητα (Τμήματα, Υπηρεσίες, Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα) καθώς και σε τρίτους φορείς.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Οι κεντρικοί εξυπηρετητές της υπηρεσίας ns.uoc.gr και ns2.uoc.gr φιλοξενούνται στο κέντρο δεδομένων του ΠΚ, σε δύο εικονικές μηχανές με 10GB RAM και 12vCPUs συνολικα, και λειτουργικό σύστημα Linux. To λογισμικό της υπηρεσίας είναι ο bind v9 της Internet Software Consortium.

Χρήση της Υπηρεσίας
Για τη χρήση της Υπηρεσίας DNS απαιτείται η υποβολή έγγραφου αιτήματος με ρητή δήλωση συμφωνίας και αποδοχής των όρων/προϋποθέσεων χρήσης και Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας. Η έναρξη παροχής της Υπηρεσίας τελεί υπό την αίρεση της αποδοχής του έγγραφου αιτήματος από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ).   

Όροι/Προϋποθέσεις Χρήσης
 
Η ονοματοδοσία και οι υπο-εξυπηρετητές που δηλώνονται στην υπηρεσία πρέπει να:

 • υπακούουν στον κανονισμό λειτουργίας δικτύου του ΠΚ και του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας
 • χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που έχουν σχέση με το ΠΚ
 • μην χρησιμοποιούνται για προσωπικό ή εμπορικό σκοπό
 • μην στρέφονται κατά του Πανεπιστημίου καθ' οποιονδήποτε τρόπο
 • (ειδικά για τους υπο-εξυπηρετητές) να ελέγχονται καθημερινά από τους τοπικούς διαχειριστές για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας τους.

Κανονισμός Λειτουργίας
Η χρήση της υπηρεσίας επιτρέπεται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση, η οποία δεν συνάδει με τα ακαδημαϊκά ήθη, όπως χαρακτηριστικά:

 • Η κακή χρήση των δικτυακών πόρων και του διαθέσιμου εύρους ζώνης που μπορεί να επιφέρει υπερβολικό φορτίο σε δικτυακές συσκευές ή καθυστέρηση και παρεμπόδιση της υπόλοιπης κίνησης. Φαινόμενα που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή είναι επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών (Denial of Service attacks) και Port scans.
 • Η εξάπλωση ιών ή άλλων «βλαβερών» προγραμμάτων (malware).
 • Η προσπάθεια παραβίασης υπολογιστικών συστημάτων ανεξάρτητα με το αν αποβεί επιτυχής.
 • Η οποιαδήποτε χρήση των πόρων ή των υπηρεσιών του δικτύου για εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς.
 • Η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων μέσω διακίνησης κατοχυρωμένου υλικού.
 • Η διάδοση υβριστικών και γενικότερα ασύμβατων με τα ακαδημαϊκά ήθη πληροφοριών, όπως ρατσιστικό ή πορνογραφικό υλικό.
 • Δεν επιτρέπεται η καταστροφή, η αφαίρεση ή μετακίνηση της τηλεπικοινωνιακής παροχής καθώς και η αλλοίωση ή διαγραφή της ακολουθίας αριθμών και γραμμάτων που αναγράφεται σε αυτή. Οποιαδήποτε εργασία αφορά την υποδομή του δικτύου του Ιδρύματος θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΚΕΔ.

Το ΚΕΔ, για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του δικτύου και των δικτυακών υπηρεσιών, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την υπηρεσία σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται τα παραπάνω.

Τεχνική Υποστήριξη
Για περισσότερες πληροφορίες ή για προβλήματα που αφορούν στην υπηρεσία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του Πανεπιστημίου Κρήτης, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00π.μ. - 17:00μ.μ. μέσω τηλεφώνου 2810-393312, fax 2810-39331, ή με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση: helpdesk@ucnet.uoc.gr