Συμμετοχή στο πρόγραμμα "ΗΦΑΙΣΤΟΣ": Eκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας.

Το έργο "ΗΦΑΙΣΤΟΣ: εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας" αφορά παρεμβάσεις στις δικτυακές υποδομές όλων των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας για τη στοχευμένη αναβάθμιση του δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού τους. Αποβλέπει στην ποσοτική και ποιοτική διεύρυνση της πρόσβασης των ιδρυμάτων σε ψηφιακές υποδομές μεγάλης κλίμακας, καθώς και στην  απρόσκοπτη διεξαγωγή των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων σε βάθος χρόνου. Η βελτιστοποίηση της διαλειτουργικότητας με το δίκτυο ΕΔΕΤ καθώς η βελτίωση των δυνατοτήτων του ακαδημαϊκού - ερευνητικού προσωπικού για συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες και αντίστοιχες προηγμένες υποδομές έρευνας και καινοτομίας διεθνώς, αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας του έργου, σε συνάρτηση με τη μείωση του διαχειριστικού κόστους με την απλοποίηση διαδικασιών και την υιοθέτηση των βέλτιστων οικονομιών κλίμακας και σκοπού.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει στο έργο «Υπηρεσίες αρωγής υποστήριξης προς ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς» στο πλαίσιο της πράξης «Ήφαιστος: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας»

Η Ένωση, αποτελούμενη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το GUNET, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία, ανακηρύχτηκε ανάδοχος του έργου «Υπηρεσίες αρωγής υποστήριξης προς ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς». Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών και των υπηρεσιών των ωφελούμενων φορέων, καθώς επίσης και η κάλυψη του ελλείμματος τεχνογνωσίας τους. Με τη λήξη του έργου, το προσωπικό των φορέων θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται τις υποδομές και τις υπηρεσίες του φορέα, όπως και τις νέες υπηρεσίες, οι οποίες θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Πράξης ΉΦΑΙΣΤΟΣ, χωρίς εξωτερική βοήθεια.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται σε συνεργασία με το προσωπικό του αρμόδιου τμήματος του κάθε υποστηριζόμενου φορέα και χωρίζονται στις παρακάτω 3 θεματικές κατηγορίες:

  • ΘΚ‐1 (Δίκτυο): Υποστήριξη στη διαχείριση (σχεδιασμό, αναβάθμιση και διαδικασίες/μεθόδους λειτουργίας) του τοπικού δικτύου του φορέα (δρομολογητές, μεταγωγείς, firewalls, wireless access points, controllers).
  • ΘΚ‐2 (Υπηρεσίες/Εξυπηρετητές): Υποστήριξη στη διαχείριση (σχεδιασμό, αναβάθμιση και διαδικασίες/μεθόδους λειτουργίας) επιλεγμένων υπηρεσιών (πχ email, dns, web sites/portals, βάσεων δεδομένων, backup, monitoring, logging). Αρωγή στην μετάβαση υφιστάμενων υπηρεσιών/εξυπηρετητών στις υπηρεσίες cloud της ΕΔΕΤ.
  • ΘΚ‐3 (Υπηρεσίες ΕΔΕΤ): Ένταξη/ενσωμάτωση, εκπαίδευση και υποστήριξη στην χρήση των υπόλοιπων υπηρεσιών της ΕΔΕΤ, που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ΘΚ-1 και ΘΚ‐2.

Το έργο ξεκίνησε με την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης στις 21 Μαρτίου 2019.