Σε αυτή την ενότητα συμπεριλαβάνονται διάφοροι οδηγοί για τα εργαλεία τηλεδιάσκεψης που μπορούν να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη της τηλεδιδασκαλίας. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται όταν προκύπτουν νέα δεδομένα.

Σχέδιο Δράσης και Εργαλειοθήκη για την Υποστήριξη Τηλεδιδασκαλίας, Τηλεργασίας και Τηλεσυνεργασίας