Το Κέντρο Υπηρεσιών και Υποδομών ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχει προς χρήση στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Πανεπιστημίου, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης βασιζόμενο στην πλατφόρμα ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης Moodle. Η πύλη ηλεκτρονικής μάθησης του Πανεπιστημίου είναι προσβάσιμη στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο: http://elearn.uoc.gr.

Τα εργαλεία της πλατφόρμας ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης που χρησιμοποιούν οι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου, παρέχουν πλήθος δυνατοτήτων όπως:

  • Ανάρτηση και Διάθεση εκπαιδευτικού και λοιπού υποστηρικτικού υλικού, παραπομπών και βιβλιογραφίας, σχετικών με το μάθημα σε μορφή κειμένου, παρουσίασης διαφανειών κ.λπ..
  • Ανάρτηση και Διάθεση πολυμεσικού υλικού σε μορφή βίντεο, εικόνας.
  • Δημοσίευση Ανακοινώσεων σχετικών με το μάθημα (όπως, ενδεικτικά, αναβολή διάλεξης, παράταση προθεσμίας υποβολής ασκήσεων κ.λπ.).
  • Ηλεκτρονική Υποβολή των εργασιών των φοιτητών.
  • Προετοιμασία, διάθεση τεστ πολλαπλών επιλογών με ποικίλες δυνατότητες (επεξήγηση σωστών και λάθος απαντήσεων, αυτόματη διόρθωση κ.λπ.)
  • Οργάνωση συζητήσεων μεταξύ των φοιτητών, ή μεταξύ φοιτητών και καθηγητών, είτε σε πραγματικό χρόνο (chat) είτε ασύγχρονα (forum).

Για τη δημιουργία ηλεκτρονικού μαθήματος απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος  από τον καθηγητή του μαθήματος στο Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Helpdesk)

  • είτε απευθείας στον διαδικτυακό σύνδεσμο  http://helpdesk.ucnet.uoc.gr/
  • είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου helpdesk [at] uoc [dot] gr, στο οποίο περιλαμβάνονται τα βασικά στοιχεία του μαθήματος (όνομα και κωδικός, Τμήμα).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης του συστήματος στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου elearn [at] ucnet [dot] uoc [dot] gr.

 

Η εισαγωγή χρηστών στο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Καταλόγου Χρηστών (LDAP) του Πανεπιστημίου Κρήτης με χρήση του Ονόματος Χρήστη και Κωδικού που έχουν στην Υπηρεσία LDAP.  
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα στοιχεία εισαγωγής στο σύστημα διαχείρισης μάθησης του Πανεπιστημίου, απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών τηλεφωνικά στο 2810393312 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο helpdesk [at] uoc [dot] gr. Προκειμένου για φοιτητές, απευθυνθείτε στους διαχειριστές των Τμημάτων στα οποία ανήκετε.

Η υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ενισχύει το ρόλο του Πανεπιστημίου και εξυπηρετεί την αποστολή του για ανοικτή πρόσβαση και προαγωγή της γνώσης. Η ως άνω μέθοδος ηλεκτρονικής μάθησης αναβαθμίζει τις διαδικασίες εκπαίδευσης, δρα συμπληρωματικά με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, προσφέροντας ποικιλία δυνατοτήτων σε φοιτητές και καθηγητές.  
Προσφέρει ευελιξία πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό, χωρίς γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς. Ενισχύει το ρόλο του καθηγητή καθώς εκείνος διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του τάξη, δημιουργεί, οργανώνει, διαθέτει, και παρέχει στους φοιτητές το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς με επιπλέον υποστηρικτικό υλικό. Παράλληλα, καθίσταται δυνατή η ασύγχρονη επικοινωνία και αλληλεπίδραση φοιτητών τόσο μεταξύ τους όσο και με τους καθηγητές.