Η Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών συγκροτείται από τις εξής ομάδες:

  • Ομάδα Διοίκησης και Διαχείρισης Προγραμμάτων
  • Ομάδα Δικτύων και Επικοινωνίας
  • Ομάδα Τεχνολογιών Ηλεκτρονικής Μάθησης - Τηλεκπαίδευσης
  • Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού
  • Αναπτυξιακή –Συμβουλευτική Ομάδα