Αρχιτεκτονική

Η επιλεγμένη τοπολογία δικτύου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ακολουθεί την διεθνή τάση για την υιοθέτηση ιεραρχικής δομής που αποτελείται από τρία επίπεδα:

  • Δίκτυο πρόσβασης
  • Δίκτυο διανομής
  • Δίκτυο κορμού

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται προτυποποιημένη προσέγγιση στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών. 

 

Τα συστατικά που απαρτίζουν τα τρία  επίπεδα λειτουργίας του δικτύου προσφέρουν  αντίστοιχα:

  • πρόσβαση του τελικού χρήστη στο τοπικό δίκτυο,
  • συγκέντρωση των συνδέσεων του εξοπλισμού πρόσβασης στο δίκτυο διανομής και 
  • κεντρική διασύνδεση των δικτύων διανομής και των κεντρικά παρεχόμενων δικτυακών υπηρεσιών καθώς και πρόσβαση στο διαδίκτυο στο δίκτυο κορμού.