Σύντομη Περιγραφή
Η ασφάλεια των δικτύων και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα είναι ένα πολύ σημαντικό και πολύπλοκο αντικείμενο. Ο στόχος της επίτευξης ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου και των δικτυακών υπηρεσιών επιτυγχάνεται μέσω της ταυτόχρονης χρήσης πολλαπλών διαφορετικών τεχνικών και τεχνολογιών.

Αναλυτική Περιγραφή
Για την εξασφάλιση της φυσικής ασφάλειας των υποδομών δικτύου ο ενεργός εξοπλισμός λειτουργεί σε κατανεμητές οι οποίοι είναι χώροι με ελεγχόμενη πρόσβαση μόνο από το εξειδικευμένο και αρμόδιο προσωπικό διαχείρισης των δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών. Οι χώροι αυτοί προστατεύονται από συστήματα συναγερμού, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.
Για την προστασία από εξωτερικές (ή εσωτερικές) επιθέσεις τόσο των υποδομών του Κέντρου Δεδομένων, του ενεργού εξοπλισμού αλλά και του τελικού χρήστη, παρεμβάλλεται στην τοπολογία εξειδικευμένος εξοπλισμός ασφάλειας με προηγμένα χαρακτηριστικά προστασίας του δικτύου όπως stateful firewall, content filtering και intrusion prevention system. Επίσης γίνεται χρήση λιστών κανόνων πρόσβασης (Access Lists) κυρίως στο δίκτυο κορμού για τον περιορισμό της κακόβουλης δικτυακής κίνησης.
Για την απομακρυσμένη πρόσβαση του τελικού χρήστη στους δικτυακούς πόρους και υπηρεσίες με ασφαλή τρόπο παρέχεται υπηρεσία VPN. Με αυτό τον τρόπο ο τελικός χρήστης μπορεί από όπου και αν βρίσκεται να συνδέεται μέσω ενός κρυπτογραφημένου καναλιού με απόλυτη ασφάλεια στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Κρήτης και να εκμεταλλεύεται έτσι το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Επίσης το δίκτυο παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από σύστημα monitoring ελέγχοντας την ποσότητα της κίνησης στα κανάλια του δικτύου και ενημερώνοντας την ομάδα διαχείρισης σε περιπτώσεις μη φυσιολογικά υψηλής κίνησης, όπως για παράδειγμα σε μία επίθεση άρνησης υπηρεσίας (Denial Of Service).