Το δίκτυο διανομής αναλαμβάνει την συγκέντρωση των συνδέσεων των μεταγωγέων του δικτύου πρόσβασης και τη διασύνδεσή τους με το δίκτυο κορμού και απαρτίζεται από τους κατά τόπους κεντρικούς δρομολογητές/μεταγωγείς του εκάστοτε τμήματος/κτιριακής εγκατάστασης. Η διασύνδεσή του με το δίκτυο κορμού επιτυγχάνεται με ζεύξεις ταχύτητας 10 Gbps και παρέχει διασύνδεση προς τους μεταγωγείς του δικτύου πρόσβασης με ταχύτητες από 1 Gbps έως και 10 Gbps.

Το δίκτυο διανομής σε κάθε κτιριακή εγκατάσταση που συνδέεται αυτόνομα στο δίκτυο κορμού του ΠΚ αποτελείται από δύο μεταγωγείς/δρομολογητές, τον κύριο και τον εφεδρικό. Οι δυο μεταγωγείς/δρομολογητές δύναται να λειτουργούν είτε σαν μια εικονική μονάδα είτε σαν δυο αυτόνομες μονάδες συγκέντρωσης των κύριων και εφεδρικών συνδέσεων των μεταγωγέων του δικτύου πρόσβασης. Διασυνδέονται απευθείας μεταξύ τους και ο καθένας από αυτούς με μία ζεύξη με το δίκτυο κορμού, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η απαραίτητη αξιοπιστία και διαθεσιμότητα του δικτύου πρόσβασης ανεξάρτητα από την αστοχία υλικού σε εξοπλισμό ή σύνδεση/καλωδίωση.

Για την βέλτιστη διαχείριση και την άμεση ενημέρωση σε περιπτώσεις που χρήζουν παρέμβασης από την ομάδα διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, έχει υλοποιηθεί λογισμικό παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (monitoring), που ελέγχει τα ζωτικά σημεία του δικτύου και προβαίνει σε ενημέρωση (alerting) της ομάδας διαχείρισης του Δικτύου Διανομής.