Το δίκτυο κορμού αποτελείται από τον κεντρικό δρομολογητή του ιδρύματος καθώς και δυο ακόμα κεντρικούς δρομολογητές/μεταγωγείς που βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη  Βουτών και συνδέονται μεταξύ τους κάνοντας χρήση πολλαπλών ζεύξεων ταχύτητας 10Gbps/1Gbps, καθώς και μέσω εναλλακτικών διαδρομών.
Οι δρομολογητές αυτοί εξυπηρετούν το σύνολο της δρομολόγησης της δικτυακής και τηλεφωνικής κίνησης τόσο εσωτερικά του ιδρύματος αλλά και με το υπόλοιπο διαδίκτυο. Απευθείας στο δίκτυο κορμού και με τη χρήση επίσης πολλαπλών ζεύξεων ταχύτητας 10Gbps συνδέεται και το Κέντρο Δεδομένων (Data Center) του Πανεπιστημίου, στο οποίο βρίσκονται εγκατεστημένοι οι εξυπηρετητές που παρέχουν όλες τις βασικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το δίκτυο κορμού εξυπηρετεί τις ανάγκες κεντρικής δρομολόγησης για το σύνολο της δικτυακής κίνησης του ΠΚ συνδεόμενο με τους κεντρικούς μεταγωγείς/δρομολογητές που απαρτίζουν το δίκτυο διανομής του εκάστοτε τμήματος καθώς και την σύνδεση με το σύνολο των διαφορετικών σημείων παρουσίας του ΠΚ, είτε αυτή αφορά την επικοινωνία εντός του ιδρύματος είτε την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της σύνδεσης με το ΕΔΕΤ με την χρήση δύο ζεύξεων (κύρια και εφεδρική) για λόγους υψηλής διαθεσιμότητας. Η σύνδεση με τον ΕΔΕΤ επιτυγχάνεται με μία κύρια ζεύξη ταχύτητας 10 Gbps καθώς και με μια εφεδρική ταχύτητας 1 Gbps.

Ο σχεδιασμός του δικτύου κορμού έχει γίνει έτσι ώστε να παρέχει την μέγιστή δυνατή ταχύτητα στην μεταγωγή και δρομολόγηση της δικτυακής κίνησης με τον ελάχιστο δυνατό χρόνο ανάκτησης της λειτουργικότητας σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων. Αυτό γίνεται δυνατό κάνοντας χρήση κύριων και εφεδρικών δικτυακών συσκευών και συνδέσεων, όπου, σε περιπτώσεις βλάβης εξοπλισμού ή σύνδεσης, τα εφεδρικά συστατικά μέρη των δικτυακών υποδομών αναλαμβάνουν την μεταγωγή ή δρομολόγηση της δικτυακής κίνησης. Επίσης, η παροχή ρεύματος προέρχεται από συστοιχία συσκευών παροχής αδιάλειπτης τάσης (online UPS) υποστηριζόμενες από αντίστοιχο εξοπλισμό Η/Ζ εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία του κατά την διάρκεια διακοπής ρεύματος.

Στο δίκτυο κορμού συνδέεται επίσης το Κέντρο Δεδομένων (Data Center) του ΠΚ, επιτρέποντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες που αυτό παρέχει, με τρόπο ασφαλή, γρήγορο και με υψηλή διαθεσιμότητα καθώς η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί με διπλή ζεύξη ταχύτητας 10 Gbps.

Για την βέλτιστη διαχείριση και την άμεση ενημέρωση σε περιπτώσεις που χρήζουν παρέμβαση από την ομάδα διαχείρισης του Δικτύου Κορμού, έχει υλοποιηθεί λογισμικό παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (monitoring) όπου ελέγχει τα ζωτικά σημεία του δικτύου και προβαίνει σε ενημέρωση (alerting) της ομάδας διαχείρισης του Δικτύου Κορμού.