Οι παθητικές υποδομές χωρίζονται σε δυο κατηγορίες,

  • στην οριζόντια δομημένη καλωδίωση που διατρέχει έναν ή πολλαπλούς ορόφους ενός κτιρίου παρέχοντας σύνδεση του τελικού χρήστη με τον τοπικό κατανεμητή, και
  • στην κατακόρυφη δομημένη καλωδίωση που διατρέχει κάθετα τους ορόφους των κτιρίων και συνδέει τους τοπικούς κατανεμητές με τον κεντρικό κατανεμητή του κτιρίου ή της κτιριακής εγκατάστασης.

Για την υψηλή διαθεσιμότητα του εξοπλισμού εντός των κατανεμητών, οι χώροι κλιματίζονται και το σύνολο του ενεργού εξοπλισμού προστατεύεται από σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) ώστε έτσι να επιτυγχάνεται η απαραίτητη αξιοπιστία και διαθεσιμότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.
Για τις ανάγκες διασύνδεσης των τελικών χρηστών έχουν υλοποιηθεί πολλαπλά έργα δομημένης καλωδίωσης, πάντα ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα (EIA/TIA-568A) κάνοντας χρήση καλωδιώσεων τύπου UTP και κατηγορίας 5e και 6. Για την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων και αναγκών μεγαλύτερης χωρητικότητας ζεύξεων σε ορισμένα σημεία (πχ εξειδικευμένα εργαστήρια) έχουν χρησιμοποιηθεί οπτικές ίνες για την διασύνδεση των τελικών χρηστών.
Η κατακόρυφη καλωδίωση παρέχει την σύνδεση μεταξύ των τοπικών και του κεντρικού κατανεμητή. Η υλοποίηση της κατακόρυφης καλωδίωσης εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων γίνεται με την χρήση καλωδίων οπτικών ινών. Οι οπτικές ίνες που χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση των κατανεμητών μπορεί να είναι είτε πολύτροπες, είτε μονότροπες, είτε ακόμα και συνδυασμός αριθμού ινών και των δύο κατηγοριών.
Για την περαιτέρω ανάπτυξη των παθητικών υποδομών διασύνδεσης χρηστών και με στόχο την διασύνδεση των κτιρίων με τους κεντρικούς κατανεμητές των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης σε κάθε πανεπιστημιούπολη έχει αναπτυχθεί δακτύλιος οπτικών ινών. Οι δακτύλιοι οπτικών ινών προσφέρουν αυξημένη διαθεσιμότητα λόγω της ύπαρξης δευτερεύουσας φυσικής διαδρομής όδευσης από τους κεντρικούς κατανεμητές του δικτύου κορμού προς τους κατανεμητές του δικτύου διανομής.